Karadere Alabalık Tesisleri

Adres: Karadere Mah. Hendek-SAKARYA

Telefon : +90 264 672 00 54